Hoạt động quý I/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trong quý I/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tốt hoạt động các Ban của HĐND tỉnh đạt được kết quả như sau: 
Anh-tin-bai

Chủ tọa kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Về công tác chuẩn bị kỳ họp: tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X. HĐND tỉnh thông qua 15 Nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền; ban hành Kế hoạch và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X.
Về hoạt động giám sát: ban hành Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2024 (Chương trình bổ sung). Tổ chức giám sát, ban hành báo cáo của Đoàn giám sát và thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh kết quả giám sát tính hiệu lực, hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội đối với Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh đối với Sở Xây dựng. Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2023; Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 gửi Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV. Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch giám sát kèm đề cương báo cáo giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Ban hành Công văn gửi các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về việc đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2025.
Về công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh: tiến hành giám sát việc ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND cấp huyện; báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, Ban của HĐND tỉnh theo Công văn số 61/HĐND-VP ngày 08/3/2023 của Thường trực HĐND tỉnh; thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X và 11 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách. Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát công tác quản lý, khai thác và vận chuyển các bãi chứa bùn trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định thành lập Đoàn khảo sát, Kế hoạch kèm đề cương khảo sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh. Ban Văn hóa - Xã hội ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch kèm đề cương giám sát việc đầu tư, hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh xã, giai đoạn 2022 - 2023. Ban Dân tộc ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch kèm đề cương giám sát và tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Về công tác tiếp xúc cử tri: ban hành kế hoạch và phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X  được 27 cuộc với 2.758 lượt cử tri tham dự, có 347 ý kiến, kiến nghị của cử tri đóng góp; giải trình 311 ý kiến, ghi nhận 27 ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Về công tác tiếp công dân: tiếp 09 lượt công dân; nhận 25 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 13 đơn đến ngành chức năng xem xét, giải quyết; hướng dẫn 01 đơn, trả lời 02 đơn, 09 đơn trùng, lưu theo dõi; soạn công văn gửi ngành chức năng về việc đôn đốc giải quyết đơn công dân. Đại biểu HĐND tỉnh tiếp 15 lượt công dân; nhận 09 đơn của công dân và chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết.
Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp báo tuần, phiên họp thường kỳ theo quy định và cho ý kiến 13 văn bản có nội dung thuộc thẩm quyền; họp mặt CBCC mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; thăm, chúc tết và tặng quà Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre, các gia đình chính sách theo sự phân công của Tỉnh ủy, thăm cán bộ hưu trí là lãnh đạo HĐND tỉnh qua các thời kỳ và gia đình chính sách của công chức đang công tác tại cơ quan; họp với UBND tỉnh và các ngành có liên quan để xem xét kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh (từ ngày 01/9/2023 đến ngày 15/3/2024); thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện. Ban hành Báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật gửi Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2023 gửi Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; báo cáo tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo thẩm quyền của HĐND tỉnh năm 2023 gửi Văn phòng Chính phủ; báo cáo việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán các dự án nhóm B tại tỉnh Trà Vinh, về kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP năm 2022 và chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí chi cho hoạt động kinh tế trong lĩnh vực thủy lợi, giao thông giai đoạn 2020 - 2022 của tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 260/KTNN-TH, Công văn số 261/KTNN-TH ngày 15/12/2023 của Kiểm toán nhà nước; Kế hoạch định hướng xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2024, năm 2025; Nghị quyết và thông báo về việc kiện toàn Tổ đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị thành phố Trà Vinh, huyện Càng Long,...

Anh-tin-bai

Thường trực HĐND tỉnh họp với UBND tỉnh và các ngành có liên quan để xem xét kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát

Chương trình công tác quý II/2024, tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X; ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp, Quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X; Đoàn giám sát của HĐND tỉnh họp triển khai, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát và tiến hành giám sát về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 tại UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND huyện Tiểu Cần và UBND thành phố Trà Vinh; Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 tại Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND huyện Châu Thành; giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 01/9/2023 đến ngày 15/3/2024) và Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh; ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, kế hoạch và tiến hành kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện; kế hoạch và phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X; tổ chức cuộc họp, phiên họp theo quy định; chuẩn bị các nội dung và tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Trà Cú; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề); các báo cáo của UBND tỉnh, các ngành hữu quan và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X; văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh và thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực phụ trách; tổ chức giám sát, khảo sát theo Chương trình, kế hoạch đã đề ra,…

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 963
  • Tất cả: 3089157