Hoạt động quý I/2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh
Trên cơ sở chương trình công tác quý I/2024, Ban Pháp chế đã tập trung thực hiện hoàn thành tốt các hoạt động tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung kỳ họp, cho ý kiến các văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh, thực hiện hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định.
Anh-tin-bai

Lãnh đạo Ban Pháp chế dự hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với thường trực HĐND cấp huyện lần thứ 5 tại huyện Trà Cú

Về công tác chuẩn bị kỳ họp: Tổ chức họp toàn thể Ban thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X. Tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung thông qua kỳ họp thứ 13, 14 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X.
Về hoạt động giám sát: Ban hành chương trình giám sát năm 2024, chương trình công tác năm và chương trình công tác quý I/2024; tiến hành giám sát và ban hành báo cáo kết quả giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2023 thuộc lĩnh vực pháp chế; ban hành kế hoạch, quyết định và đề cương khảo sát chuyên đề việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế, giai đoạn 2021 - 2023 và giám sát chuyên đề việc bố trí chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Rà soát và báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực pháp chế theo Công văn số 61/HĐND-VP ngày 08/3/2023 của Thường trực HĐND tỉnh; ban hành công văn đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2025. 
Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: thành viên Ban thực hiện tốt nhiệm vụ giữ mối liên hệ và tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X trên địa bàn ứng cử theo luật định; tiếp tục thực hiện nghiêm tiếp công dân theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.
Về hoạt động tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh: tiến hành thẩm tra và ban hành văn bảntham mưu Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 05 văn bản của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại Công văn số 62/TTg-PL ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài ra, Lãnh đạo Ban dự các phiên họp thường kỳ tháng và họp báo tuần của Thường trực HĐND tỉnh; tham gia cùng Đoàn giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh về các vấn đề có liên quan, dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 13, 14 - HĐND tỉnh khóa X; dự họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 01/9/2023-15/3/2024); dự hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Trà Cú; dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... do các cơ quan của Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh, Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các Sở, ban ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở mời tham dự về các vấn đề có liên quan. 

Anh-tin-bai

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa X

Quý II/2024, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành khảo sát chuyên đề việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; giám sát chuyên đề việc bố trí chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tham mưu Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung liên quan đến giám sát và họp thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 tại Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Châu Thành; tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác khi có giấy mời hoặc theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X và các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực pháp chế. Thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định. Tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, cho ý kiến các văn bản của UBND tỉnh, Sở, ban ngành tỉnh và các địa phương thuộc lĩnh vực pháp chế. 

                  N.T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 966
  • Tất cả: 3089160