Kết quả công tác quý I/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế hoạt động, Chương trình công tác và Chương trình giám sát năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức, thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác quý I/2024 đúng tiến độ, cơ bản đạt chất lượng và hiệu quả về các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra; tham mưu tốt các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
Anh-tin-bai

Ảnh: Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14

Về công tác tham gia chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh: Ban đã tham dự các cuộc họp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh về các nội dung kỳ họp; phối hợp với các Sở, ngành tỉnh trao đổi, thống nhất nội dung và các công việc cần thiết phục vụ kỳ họp; tham gia cùng Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh. Lãnh đạo và các ủy viên Ban tham dự đầy đủ kỳ họp HĐND tỉnh.
Về công tác giám sát, khảo sát: Tham mưu cho Đoàn giám sát của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, quyết định, đề cương giám sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2023; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xây dựng báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023; báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2023 gửi Đoàn giám sát của Quốc hội; tham mưu Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, quyết định, đề cương giám sát, tiến hành giám sát và báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc đánh giá hiệu lực và hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội đối với dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh (giám sát qua báo cáo); xây dựng kế hoạch, quyết định, đề cương khảo sát và tiến hành khảo sát: công tác quản lý, khai thác và vận chuyển tại các bãi chứa bùn trên địa bàn huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 tại Ủy ban nhân dân thị trấn Cầu Quan, thị trấn Tiểu Cần (huyện Tiểu Cần), Ủy ban nhân dân Phường 7, Phường 9 (thành phố Trà Vinh) phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh.  Giám sát và ban hành báo cáo giám sát việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND cấp huyện. Giám sát việc ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện - thị xã - thành phố, qua theo dõi các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh. HĐND các huyện, thị xã, thành phố chưa ban hành Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật. Theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách: kết quả, đến nay có 20/22 đơn vị đã gửi báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát; còn 02 đơn vị chưa gửi kiến nghị. Ngoài ra, Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách còn tham gia với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2023 tại UBND huyện Duyên Hải, UBND huyện Châu Thành.

Anh-tin-bai

Ảnh: Đoàn khảo sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2023 tại thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

Về công tác thẩm tra: Tiến hành thẩm tra và tổ chức 02 cuộc họp thẩm tra 16 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách tại kỳ họp thứ 13, thứ 14 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết theo đúng luật định và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 05 văn bản của UBND tỉnh gửi xin ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách. 
Về công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: lãnh đạo và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện 01 đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X theo địa bàn ứng cử để thông tin đến cử tri về chương trình, kết quả kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện việc tiếp công dân và báo cáo theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 
Một số hoạt động khác: Lãnh đạo Ban dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức; dự họp Sở Tài chính trao đổi, xử lý về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 do Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức; dự công bố Quyết định kiểm toán chuyên đề về quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2023 tại tỉnh Trà Vinh của Kiểm toán nhà nước khu vực IX; dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến các tờ trình của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; dự họp báo tuần và dự họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh; dự họp lệ Chi bộ; dự Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023; dự họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 do Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức; thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 các gia đình chính sách và cán bộ hưu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Dự kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; họp đóng góp ý kiến đối với Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, với Thường trực HĐND cấp huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; dự phiên họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 02/2024; thông qua một số nội dung dự kiến trình kỳ họp chuyên đề - HĐND tỉnh khóa X và nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; dự phiên họp UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 quý I năm 2024 và thông qua một số nội dung chuẩn bị trình kỳ họp chuyên đề - HĐND tỉnh khóa X; dự hội nghị tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024 tại xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú; tham gia đầy đủ các cuộc hội nghị, hội thảo,… do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các sở ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.

Anh-tin-bai

Ảnh: bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách thăm nguyên lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách

 Quý II/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh; tập trung nghiên cứu tài liệu thẩm tra các dự thảo báo cáo và dự thảo nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và theo luật định; tham gia các đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh và hoạt động tiếp công dân theo quy định; tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh và tham mưu dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 tại UBND tỉnh, Sở Xây dựng, huyện Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh; tiến hành giám sát và báo cáo kết quả giám sát việc ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2024 của HĐND cấp huyện thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách; thẩm tra báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; xây dựng Quyết định, Kế hoạch, đề cương giám sát, khảo sát và tiến hành giám sát, khảo sát tình hình phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố: tiếp tục theo dõi việc ban hành quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện trên lĩnh vực kinh tế và ngân sách theo quy định; tiếp tục theo dõi việc ban hành quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách và các hoạt động khác theo luật định.
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, chuẩn bị thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách; thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các văn bản của UBND tỉnh gửi xin ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực kinh tế - ngân sách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.Ngoài ra, lãnh đạo Ban dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố lần thứ năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Trà Cú; dự họp báo tuần, họp thường kỳ tháng của Thường trực HĐND tỉnh; dự họp lệ Chi bộ; dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,… do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các Sở ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 958
  • Tất cả: 3089152