HOẠT ĐỘNG QUÝ I/2024 CỦA BAN VH-XH HĐND TỈNH TRÀ VINH
Thực hiện chương trình công tác quý I/2024 của Ban VH-XH HĐND tỉnh. Trong quý I/2024 Ban Văn hóa - Xã hội đã tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra; tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung kỳ họp, cho ý kiến các văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh, thực hiện hoạt động giám sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định.
Anh-tin-bai

Ban VH-XH HĐND tỉnh họp Ban thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp 
chuyên đề thứ 13 - HĐND tỉnh khóa X

Về công tác chuẩn bị kỳ họp: Tổ chức họp toàn thể Ban thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa trình kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X. Tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung thông qua kỳ họp thứ 13, 14 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X.
Về hoạt động giám sát: Ban hành chương trình giám sát năm 2024; ban hành kế hoạch và báo cáo kết quả giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2023 thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội; ban hành kế hoạch, quyết định và đề cương giám sát chuyên đề việc việc đầu tư, hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh xã, giai đoạn 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Rà soát và báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội theo Công văn số 61/HĐND-VP ngày 08/3/2023 của Thường trực HĐND tỉnh; ban hành công văn đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2025. 
Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: thành viên Ban thực hiện tốt nhiệm vụ giữ mối liên hệ và tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X trên địa bàn ứng cử theo luật định; tiếp tục thực hiện nghiêm tiếp công dân theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.
Về hoạt động tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh: tiến hành thẩm tra và ban hành văn bản tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 03 văn bản của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội. 
Ngoài ra, Lãnh đạo Ban dự các phiên họp thường kỳ tháng và họp báo tuần của Thường trực HĐND tỉnh; tham gia cùng Đoàn giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh về các vấn đề có liên quan, dự họp thẩm tra của của các Ban HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 13, 14 - HĐND tỉnh khóa X; dự họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 01/9/2023-15/3/2024); dự hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Trà Cú; dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... do các cơ quan của Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh, Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các Sở, ban ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở mời tham dự về các vấn đề có liên quan.  

Anh-tin-bai

Ông Lâm Văn Phong, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (giữa) dự Triển lãm đường sách nhân ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 tỉnh Trà Vinh năm 2024

Quý II/2024, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề việc việc đầu tư, hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh xã, giai đoạn 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại UBND xã Ngãi Xuyên, UBND xã Hàm Giang (huyện Trà Cú), Trung tâm văn hóa - Thông tin và thể thao huyện Trà Cú và Sở Thông tin và Truyền thông; tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác khi có giấy mời hoặc theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X và các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực pháp chế. Thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định. Tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, cho ý kiến các văn bản của UBND tỉnh, Sở, ban ngành tỉnh và các địa phương thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

              LÂM PHONG
 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 966
  • Tất cả: 3089160