Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX
Ngày 27/11/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách trình tại kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX. Cuộc họp do ông Phạm Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì; tham dự có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Tư Pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách thay mặt Ban trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra nội dung các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020 và báo cáo công tác năm 2019, phương hướng công tác năm 2020 của UBND tỉnh; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019. Các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018; bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các Sở, Ban ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu cho UBND các huyện, thị xã và thành phố; phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2020-2022; danh mục công trình cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020; Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024); điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C; quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm.
Nhìn chung, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS, đồng thời giải trình làm rõ thêm một số nội dung có liên quan như: việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019; giao quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C trong trường hợp cần thiết; căn cứ để xây dựng các mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cơ sở pháp lý đề nghị đưa công trình, dự án vào danh mục thu hồi đất năm 2020,...Kết luận tại cuộc họp ông Phạm Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, báo cáo giải trình, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.


Anh Thư
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 171
  • Trong tuần: 1 244
  • Tất cả: 3083415