Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh khảo sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế tại UBND xã Đa Lộc, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trong 02 ngày 22 và 24/4/2024, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế tại UBND xã Đa Lộc, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Đoàn khảo sát do ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh tham gia thành viên Đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát có: lãnh đạo UBND xã Đa Lộc, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các bộ phận có liên quan.
Anh-tin-bai

Quang cảnh khảo sát tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Qua khảo sát cho thấy, UBND xã Đa Lộc, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện tốt công tác ban hành văn bản và triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của UBND tỉnh và Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, theo đó, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành đã thực hiện và kết thúc thực hiện mô hình thí điểm các cơ quan hợp nhất, kiện toàn lại Phòng Nội vụ huyện sau khi kết thúc thực hiện mô hình thí điểm; cơ cấu tổ chức Phòng đúng quy định, lãnh đạo và công chức Phòng đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị theo quy định; tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện tinh giản biên chế được 04 biên chế viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thực hiện hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Càng Long vào Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Càng Long, kịp thời báo cáo, phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau khi hợp nhất để tháo gỡ, kiện toàn lại tổ chức, đang trình Sở Nội vụ thẩm định Đề án tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn (không còn tổ chức Phòng và lãnh đạo quản lý cấp Phòng); thực hiện rà soát, bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn, hiện nay có 96/101 nhân viên thú y được bố trí công tác tại 101 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. UBND xã Đa Lộc triển khai Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức ở cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã cơ bản đảm bảo số lượng và chức danh được quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh.
Tuy nhiên, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của các đơn vị còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: UBND xã Đa Lộc chưa thực hiện bố trí đủ số lượng công chức được giao theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; có 02 chức danh công chức xã chưa phù hợp với yêu cầu về chuyên ngành đào tạo. Phòng Nội vụ huyện Châu Thành chưa thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề để kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị của UBND huyện thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Phòng từng lúc chưa đáp ứng yêu cầu. Việc sắp xếp, cơ cấu lại phòng chuyên môn, nghiệp vụ tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo hướng không tổ chức phòng chuyên môn, nghiệp vụ và không có lãnh đạo quản lý cấp phòng từ đó gặp nhiều khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; số biên chế công chức được giao không đủ nên gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và sắp xếp, bố trí lại ngạch đúng vị trí việc làm theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đến nay vẫn còn một số viên chức đã có bằng tốt nghiệp Đại học đã lâu nhưng chưa được thi nâng ngạch.

Anh-tin-bai

Quang cảnh khảo sát tại UBND xã Đa Lộc (huyện Châu Thành)

Kết luận buổi khảo sát, ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát ghi nhận những mặt làm được của các đơn vị, qua đó đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và địa phương để nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tuyển dụng công chức, viên chức đủ số biên chế được giao để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, sắp xếp bố trí chức danh phù hợp với yêu cầu về chuyên ngành đào tạo; rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để điều chỉnh, bố trí, sử dụng biên chế phù hợp với khối lượng công việc trên cơ sở biên chế được giao; rà soát lại hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất của các đơn vị sau sắp xếp để có phương án sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí; thực hiện việc đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm đúng theo các tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định để thực hiện tinh giản biên chế; đối với những khó khăn do đơn vị phản ánh, Đoàn khảo sát sẽ báo cáo Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh trao đổi, làm việc với các Sở, ngành địa phương theo thẩm quyền.

N. T Đào

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 967
  • Tất cả: 3089161