Hoạt động tháng 4/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Ngày 26/4/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2024 để trao đổi một số nội dung có liên quan. Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tich Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có: Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các Phòng và chuyên viên Phòng công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
Anh-tin-bai

Chủ tọa kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề)

Kết quả công tác tháng 4/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động về tổ chức kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các hoạt động khác theo quy định.
Về chuẩn bị tổ chức kỳ họp: tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 08 Nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền. Tổ chức phiên họp chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn gửi Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị phiên thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.
Về hoạt động giám sát: Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo giám sát về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; Thông báo kết luận về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh (từ ngày 01/9/2023 đến ngày 31/3/2024); tổng hợp đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2025.

Anh-tin-bai

Quang cảnh phiên họp chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X

Về công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: phân công các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra 05 văn bản giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; phân công Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra 08 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành khảo sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 phục vụ Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định thành lập Đoàn, Kế hoạch kèm đề cương báo cáo giám sát, khảo sát tình hình phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh và tiến hành khảo sát tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Tân, Ủy ban nhân dân thị trấn Cầu Kè (huyện Cầu Kè). Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát việc đầu tư, hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh xã, giai đoạn 2022 - 2023 tại Ủy ban nhân dân xã Hàm Giang, Ủy ban nhân dân xã Ngãi Xuyên (huyện Trà Cú). Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch kèm đề cương báo cáo giám sát việc bố trí chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang; tiến hành khảo sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 tại xã Ủy ban nhân dân xã Đa Lộc, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh họp Ban thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo và ban hành báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa (huyện Cầu Ngang), Ủy ban nhân dân xã Tân Hùng (huyện Tiểu Cần).

Anh-tin-bai

Quang cảnh Hội nghị giao ban tại huyện Trà Cú

Về công tác tiếp xúc cử tri: ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X.
Về công tác tiếp công dân: tiếp 04 lượt công dân; nhận 03 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 02 đơn đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết, 01 đơn trùng, lưu theo dõi; soạn 02 Công văn gửi các ngành chức năng về việc đôn đốc giải quyết đơn công dân.
Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc họp, phiên họp thường kỳ tháng 4/2024; cho ý kiến 05 văn bản có nội dung thuộc thẩm quyền; họp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan để xem xét kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh (từ ngày 01/9/2023 đến ngày 31/3/2024); Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố lần thứ năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Trà Cú; thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện. Tham gia hoạt động và thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer tại một số chùa Phật giáo Nam tông Khmer, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.

Anh-tin-bai

Ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
thăm, tặng quà Chùa Tà Rom, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

Chương trình công tác tháng 5/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan chuẩn bị dự kiến các nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát và họp thông qua báo cáo kết quả giám sát về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023; Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát, họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; giám sát qua xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức các cuộc họp báo tuần, phiên họp để xem xét một số nội dung liên quan hoạt động Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và và cho ý kiến văn bản giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri theo kế hoạch đề ra,...

                                                                                                                Lệ Hiền


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 957
  • Tất cả: 3089151