Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023 tại Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh
Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024; Kế hoạch chi tiết số 239/KH-ĐGS ngày 28/7/2023 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về giám sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; ngày 03/5/2024, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh. Ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì làm việc; tham dự Đoàn giám sát có: các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có: lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan của Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh.
Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần

Qua giám sát, giai đoạn 2021 - 2023 Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần quan tâm thực hiện việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thị trấn; tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết, đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn thuộc phạm vi địa giới hành chính do đơn vị quản lý; tổ chức công bố, rà soát quy hoạch được giao quản lý; triển khai kịp thời và đồng bộ trên địa bàn toàn huyện các quy hoạch đô thị loại IV, loại V, quy hoạch xây dựng cấp xã, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch cụm công nghiệp, quy hoạch khu dân cư,... với 28 quy hoạch, đang lập Chương trình phát triển đô thị quy mô toàn huyện; đề án đề nghị công nhận đô thị Tiểu Cần đạt tiêu chí đô loại IV; tổ chức triển khai, thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân về mục tiêu phát triển đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đô thị, quan tâm đưa đi đào tạo cán bộ về chuyên môn quản lý đô thị; thường xuyên chỉ đạo rà soát, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch; kết quả đã điều chỉnh 01 đồ án quy hoạch (Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đồ án Quy hoạch Cụm công nghiệp Phú Cần).

   Anh-tin-bai

Quang cảnh làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh

Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh đã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; ban hành quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh; tổ chức thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn thành phố 07 đồ án quy hoạch gồm: quy hoạch phân khu Khu dân cư, khu đô thị mới, khu tái định cư,…; tổ chức rà soát, điều chỉnh và lập mới các quy hoạch theo phân cấp, theo đó có 41 đồ án đã lập và phê duyệt trên địa bàn thành phố; thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch, cụ thể như: Quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu dân cư một phần phường 6 và phường 7, thành phố Trà Vinh; Quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị Tây Nam, Phường 7, thành phố Trà Vinh; công bố công khai, cung cấp thông tin được đăng tải tải trên trang thông tin điện tử của thành phố, pano công bố quy hoạch, niêm yết tại địa phương; quản lý xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật về giao thông, cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng,… được thực hiện theo quy hoạch; quan tâm thực hiện các chính sách về thu hút đầu tư, phát triển đô thị qua đó, từng bước nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, hướng tới đô thị loại I đến năm 2030,…

Anh-tin-bai

Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến

Tuy nhiên, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững tại các địa phương cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: nhận thức về đô thị hoá và phát triển đô thị bền vững từng lúc chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị còn thiếu quyết liệt, chưa đồng bộ; công tác định hướng đề xuất các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn về quy mô, vị trí, công suất, tỷ lệ đường giao thông,... chưa đạt theo quy hoạch do kinh phí bồi hoàn, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình không có, việc vận động hiến đất, vật kiến trúc, cây trái hoa màu có mặt cũng còn hạn chế; hệ thống công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị còn nhiều hạn chế, công tác chỉnh trang, phát triển đô thị còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các tuyến đường chính đô thị có mặt đường hẹp, vỉa hè nhỏ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị; công tác kêu gọi đầu tư để thực hiện các công trình, dự án gặp khó khăn do quỹ đất sạch; một số quy hoạch không còn phù hợp nhưng chưa được điều chỉnh, bổ sung; việc thực hiện các tiêu chí về phân loại đô thị theo Nghị quyết 1210 và Nghị quyết 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt chưa đạt yêu cầu,…

Anh-tin-bai

Ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu tại cuộc giám sát, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; thời gian tới, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch đô thị; tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đề xuất ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định về đất đai, đầu tư, quy hoạch, phát triển đô thị, kiến trúc, xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, vùng đô thị, nhất là quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, đèn đường,…), hạ tầng xã hội, khu công cộng đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy định của pháp luật; rà soát, thực hiện hoàn thành các tiêu chí về phân loại đô thị theo Nghị quyết 1210 và Nghị quyết 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cắm mốc giới, triển khai ngầm hóa các hạ tầng đô thị theo quy hoạch; nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế khu vực đô thị; khai thác hiệu quả và bền vững các công trình văn hóa, lịch sử, các không gian công cộng như vỉa hè trong phát triển kinh tế khu vực đô thị; xây dựng kế hoạch để đề xuất việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý đô thị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các ngành, các cấp liên quan trong công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị,…

T.V. Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 967
  • Tất cả: 3089161