Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-ĐGS ngày 25/3/2024 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh, ngày 07 và 08/5/2024, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế giai đoạn 2021 - 2023 tại UBND huyện Châu Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ. Ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc. Tham gia Đoàn giám sát gồm có: các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và 01 đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Càng Long. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có Thủ trưởng đơn vị và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan.
Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Châu Thành

Qua giám sát, việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được các đơn vị quan tâm thực hiện, qua đó tạo được sự đồng thuận trong nhận thức và hành động. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm được một số phòng chuyên môn, giảm số lượng chức danh lãnh đạo, quản lý, giảm số lượng người lao động, hạn chế tình trạng chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, kết quả giai đoạn 2021 - 2023 đã tổ chức rà soát, giải thể 03 Chi cục cấp tỉnh, tổ chức lại 02 Chi cục thành 01 Chi cục, sắp xếp giảm được 04 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, một số đơn vị cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ tương đồng được thực hiện hợp nhất để tinh gọn đầu mối; 57/452 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, trong đó có 17 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 35 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 05 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. 

Anh-tin-bai

Ảnh: Bà Thân Thị Ngọc Kiều - thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến

Việc rà soát, sắp xếp lại nhân sự, bố trí sử dụng công chức, viên chức cơ bản phù hợp theo cơ cấu, vị trí việc làm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức tiếp tục được triển khai thực hiện, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch quản lý và sử dụng biên chế khối chính quyền địa phương giai đoạn 2022 - 2026 và từng năm trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định, trong đó, xác định rõ lộ trình, chỉ tiêu tinh giản trong từng năm, bảo đảm đến năm 2026 thực hiện đạt mục tiêu giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Việc thực hiện tinh giản biên chế và chi trả chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức đã được tinh giản biên chế được thực hiện theo quy định, chưa phát sinh trường hợp cán bộ, công chức, viên chức khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh.

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi giám sát tại Sở NN&PTNT

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh vẫn còn khó khăn, hạn chế như sau: việc thực hiện đề án sắp xếp một số cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả, thiếu tính ổn định, lâu dài; việc sắp xếp tổ chức bộ máy từng lúc từng nơi thiếu sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiệu quả chưa cao, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền chưa đảm bảo về nguồn thu để nâng mức tự chủ về tài chính; thực hiện cổ phần hóa đối với các đơn vị sự nghiệp đã được duyệt còn chậm so với tiến độ đề ra. 

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi giám sát tại Sở Nội vụ

Còn trường hợp đơn vị được giao biên chế nhưng chưa sử dụng do chưa tuyển dụng hoặc tuyển dụng nhưng thiếu nguồn dự tuyển và kết quả tuyển dụng chưa đạt chỉ tiêu đề ra; cơ cấu công chức, viên chức một số nơi còn chưa phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; việc tổ chức thi nâng ngạch công chức chưa được quan tâm chú trọng, một số công chức có bằng cấp phù hợp và thời gian công tác đã lâu nhưng chưa được thi nâng ngạch; việc tinh giản biên chế hiệu quả chưa cao, việc giảm biên chế chủ yếu là cắt giảm số biên chế được giao nhưng chưa tuyển dụng.

Anh-tin-bai

Ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận
buổi giám sát tại Sở NN&PTNT

Kết luận buổi giám sát, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường quán triệt thực hiện các văn bản của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện; tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương thực hiện rà soát lại các cơ quan chuyên môn, cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đến năm 2025 thực hiện đạt các mục tiêu được Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quy định. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính hoạt động ổn định, lâu dài, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, gắn với giảm số lượng biên chế và hạn chế, khắc phục được tình trạng chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị, tránh trường hợp tách ra, kiện toàn lại, thành lập mới sau khi hợp nhất, giải thể. Tiếp tục tổ chức tuyển dụng số công chức, viên chức đủ số lượng biên chế được giao theo đề án vị trí việc làm để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, sắp xếp bố trí chức danh phù hợp với yêu cầu về chuyên ngành đào tạo. 
Rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định pháp luật hiện hành để điều chỉnh, phân bổ, bố trí, sử dụng biên chế phù hợp với khối lượng công việc trên cơ sở số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền phân bổ. Quan tâm tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Thực hiện kế hoạch tinh giảm biên chế đến năm 2026 đạt chỉ tiêu giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 theo quy định; đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm sát với các tiêu chí theo quy định để thực hiện tinh giản biên chế. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức sơ kết, đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp. 

                                                                                                                        N Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 960
  • Tất cả: 3089154