Hoạt động tháng 5/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Tháng 5/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động về tổ chức kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các hoạt động khác theo quy định.
Anh-tin-bai

Quang cảnh phiên họp

Về chuẩn bị tổ chức kỳ họp: Tổ chức phiên họp thông qua chương trình chi tiết, dự thảo Nghị quyết của kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X; họp thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X. Phối hợp UBND tỉnh và các ngành có liên quan chuẩn bị dự kiến các nội dung của kỳ họp. Tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.
Về hoạt động giám sát: Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tiến hành giám sát về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 đối với UBND tỉnh, Sở Xây dựng. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát, họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 tại UBND huyện Châu Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ; giám sát, họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước.
  Anh-tin-bai

Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát 
giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Về công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; thẩm tra 07 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực phụ trách. Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục khảo sát tại UBND Phường 2, UBND xã Long Hữu (thị xã Duyên Hải), họp thông qua báo cáo khảo sát và tiến hành giám sát tình hình phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Ban Văn hóa - Xã hội tiếp tục giám sát tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Trà Cú, Sở Thông tin và Truyền thông và họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc đầu tư, hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh xã, giai đoạn 2022 - 2023. Ban Pháp chế ban hành báo cáo kết quả khảo sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.
Về công tác tiếp xúc cử tri: Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành việc phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X.
Về công tác tiếp công dân: Tiếp 01 lượt công dân; nhận 07 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 01  đơn đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết, trả lời 01 đơn, 05 đơn trùng, lưu theo dõi; nhận Báo cáo của các ngành chức năng về kết quả giải quyết đơn của công dân.
Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền và kịp thời cho ý kiến 07 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 khóa 95 tại Học viện Quốc phòng (Hà Nội); dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.
Chương trình công tác tháng 6/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc họp, phiên họp theo quy định; phối hợp UBND tỉnh và các ngành có liên quan chuẩn bị các nội dung của kỳ họp. Tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban hành Quyết định triệu tập, Giấy mời tham dự kỳ họp, Thông báo về kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh để nhân dân theo dõi, giám sát. Báo cáo kết quả giám sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; kết quả giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 đối với UBND huyện Châu Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ; tổ chức các cuộc họp báo tuần, phiên họp để xem xét một số nội dung liên quan hoạt động Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và và cho ý kiến văn bản giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện. Các Ban của HĐND tỉnh tập trung thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 và văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; họp thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Ban,...

                                                                                                                Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 827
  • Tất cả: 3092133