ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 2018 - 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
Ngày 28/02/2024, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH làm Trưởng đoàn giám sát đã tổ chức giám sát 11 đơn vị, trong đó giám sát trực tiếp 02 đơn vị gồm UBND tỉnh, Trường Đại học Trà Vinh, giám sát qua văn bản báo cáo đối với 09 đơn vị UBND huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 142/QĐ-ĐĐBQH và Kế hoạch số 143/KH-ĐĐBQH ngày 03/11/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh cùng các sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.
Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi giám sát tại Trường Đại học Trà Vinh

Theo báo cáo của Trường Đại học Trà Vinh, trong hơn 20 năm phát triển, từ năm 2001 đến nay, Trường Đại học Trà Vinh đã và đang thực hiện cung cấp các chương trình đào tạo đa cấp, liên thông, đa ngành nghề ngắn hạn và dài hạn từ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học; tạo sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng nhằm hướng đến cơ hội việc làm, chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Mỗi năm, Trường cung cấp hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp, với tỷ lệ có việc làm bình quân chung khoảng 86%, góp phần tích cực nâng cao tỷ lệ lao động của tỉnh qua đào tạo từ 29% năm 2011 lên 69% năm 2022. Trường Đại học Trà Vinh đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Đội ngũ Trường ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng (tháng 8/2001, với 32 cán bộ giáo viên, trong đó có 05 thạc sĩ, 21 đại học còn lại là lao động khác; tháng 12/2005, Trường có tổng số công chức, viên chức và nhân viên là 267 người thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn, trong đó có 187 là giảng viên, và đến năm 2023 đội ngũ viên chức, giảng viên của Trường hơn 1.200 người; trong đó, giảng viên có trình độ sau đại học chiếm tỉ lệ khoảng 76%) và là trường trực thuộc địa phương duy nhất trong số 23 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước được thí điểm tự chủ đầu tiên. Đến nay, cơ sở vật chất, cơ bản đã đáp ứng được công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu, là một trong những đơn vị thực hiện sớm tự chủ tài chính, đồng thời đã vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, ISO 9001 - 2008, ISO 9001 - 2015. Hiện nay, Trường Đại học Trà Vinh là thành viên của AUN-QA (Asean University Network-Quality Assurance - Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á) và là thành viên của tổ chức CDIO; Trường có 07 chương trình đạt kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA; 07 chương trình đạt kiểm định theo tiêu chuẩn FIBAA, 01 chương trình đạt kiểm định theo tiêu chuẩn ABET và 01 chương trình đạt kiểm định theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đã được tổ chức Liên minh các trường đại học thế giới, World’s Universities with Real Impacts (WURI) ghi nhận, công bố Trường Đại học Trà Vinh xếp hạng 43 trong Top 100 trường trên thế giới có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội, theo bảng xếp hạng WURI Ranking năm 2023. Đồng thời, xếp thứ 11 trong Top 50 về giá trị của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xếp hạng 18 trong Top 50 về kết nối mở, chuyển đổi số và các ứng dụng tích hợp; Trường phát triển Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh (ISSN 2815-6072, e-ISSN 2815-6099) xuất bản định kỳ 04 số/năm bằng ngôn ngữ Việt và Anh dưới hình thức báo in và trực tuyến, mỗi bài báo xuất bản có gán chỉ số DOI và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc tế: Crossref, Google Scholar, BASE, Research Gate, World Cat; Nhận rõ việc nghiên cứu khoa học (NCKH) là yếu tố cốt lõi của hoạt động giáo dục và là một trong những nhiệm vụ cơ bản của một trường đại học, trong những năm qua, giảng viên, sinh viên của Trường đã tích cực tham gia thực hiện đề tài NCKH. Trong giai đoạn 2020-2023, toàn Trường hiện có 247 đề tài được triển khai thực hiện bao gồm 04 đề tài cấp quốc gia, 02 cấp bộ, 20 cấp tỉnh và 221 cấp cơ sở.

Anh-tin-bai

PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh 
báo cáo với Đoàn giám sát

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh cho biết, nguồn nhân lực mặc dù chuyển biến rất tích cực và nhanh chóng, đội ngũ phát triển cả về trình độ và quy mô, nhưng chưa đồng đều, công tác đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài của viên chức trong thời gian qua còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Một số lĩnh vực cần tăng cường đào tạo, thu hút đội ngũ nhân lực có trình độ cao như các lĩnh vực đào tạo về khoa học sức khỏe, các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu. Trang thiết bị thực hành ở một số ngành kỹ thuật công nghệ còn thiếu và không cập nhật kịp những thay đổi của công nghệ, trong đó Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh sinh viên Đại học Trà Vinh, Trung tâm Giáo dục thể chất đã được phê duyệt đầu tư; tuy nhiên, việc bố trí vốn chưa thể triển khai, làm hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao,...

Anh-tin-bai

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến ngày 31/12/2023, trên địa bàn tỉnh có 509 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó: 

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo: có 419 đơn vị, giảm 57 điểm trường, tương ứng 11,97% so với năm 2015; Lĩnh vực y tế: có tổng số 19 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế trực thuộc Sở Y tế, giải thể 08 đơn vị thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện; Lĩnh vực khoa học và công nghệ: có 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch: có tổng số 18 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, giảm 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thu gọn 07 đầu mối sự nghiệp văn hóa, thể thao và Đài Truyền thanh; Lĩnh vực thông tin và truyền thông: có 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông;… 47 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; giảm 76 đơn vị (đạt tỷ lệ 12,99%) so với năm 2015, 74 đơn vị (12,69%) so với năm 2017 và tăng 05 đơn vị so với năm 2021. Như vậy, tính đến nay, tỉnh Trà Vinh cơ bản đạt được mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Nhìn chung, việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, bảo đảm quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đáp ứng các tiêu chí về tính toàn diện, đồng bộ và đảm bảo về hiệu quả hoạt động sau khi sắp xếp, tổ chức lại. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quá trình rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: cơ cấu sắp xếp còn phát sinh thành lập mới một số đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước (nhóm cơ bản, thiết yếu), chưa thực hiện việc chuyển các trung tâm phát triển quỹ đất về trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, chưa thực hiện việc tổ chức sắp xếp, chuyển một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm chính trị huyện về Trường chính trị tỉnh theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chưa hoàn thành thực hiện việc có rà soát, hoàn thiện lại Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; chưa ban hành Kế hoạch, chính sách khuyến khích xã hội hóa, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn do chưa có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, việc quản lý, sử dụng biên chế viên chức trong các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước thời gian qua tuy đã có rất nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa hoàn thành do tỉnh không có nguồn biên chế công chức để chuyển đổi; việc cắt giảm biên chế viên chức giai đoạn 2022 - 2026 sẽ rất nhiều khó khăn do biên chế viên chức hiện nay phần lớn thuộc sự nghiệp giáo dục đào tạo và y tế mà hiện nay nguồn biên chế viên chức có hạn nếu tiếp tục cắt giảm thì khó đảm bảo theo định mức quy định.

Anh-tin-bai

Tại buổi làm việc với 02 đơn vị, thành viên Đoàn giám sát đã nêu ra một số vấn đề liên quan đến các chính sách về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và được các ban, ngành tỉnh, Trường Đại học Trà Vinh giải trình làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông,...

Anh-tin-bai

Ông Thạch Phước Bình – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Qua trao đổi thảo luận các vấn đề về liên quan đến thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của UBND tỉnh và Trường Đại học Trà Vinh đã báo cáo. Để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, ông đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát các quy định do Chính phủ, bộ ngành ban hành nhưng đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế để các địa phương thực hiện góp phần nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quán triệt, rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương nhằm xây dựng chương trình hành động để tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo; tiếp tục tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, theo đó phải tuân thủ theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ, đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ cấu bên trong của từng đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,...; tiếp tục quan tâm đến công tác quản lý chặt chẽ biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ và chiếm tỷ lệ ít nhất là 65%, bên cạnh đó đẩy mạnh việc rà soát, cân đối, điều chỉnh biên chế sự nghiệp trong toàn tỉnh, trong đó đặc biệt cân đối, đảm bảo đủ biên chế phù hợp cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đơn vị cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu; tiếp tục quan tâm xây dựng và thực hiện cơ chế tài chính, đẩy mạnh cung ứng sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; đảm bảo nguồn lực thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, hoàn thiện tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm, cố tình né trách hoặc thiếu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao...

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 960
  • Tất cả: 3089154