Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Duyên Hải
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 đối với Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc, Ủy ban nhân dân xã Đôn Xuân (huyện Duyên Hải). Đoàn giám sát do ông Thạch Giàu - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; thành viên Đoàn giám sát gồm có ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; tiếp và làm việc với Đoàn có lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã và các phòng, ban, bộ phận có liên quan.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 
làm việc tại UBND huyện Duyên Hải

Qua xem xét báo cáo và kết quả làm việc về việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Duyên Hải, nhận thấy các đơn vị quan tâm tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền các nội dung của dự án thuộc Chương trình đến cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân; quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, thành lập bộ phận giúp việc, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo huyện; thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định.
Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc, Ủy ban nhân dân xã Đôn Xuân thành lập Ban quản lý, ban hành quy chế làm việc của Ban quản lý, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng thụ hưởng trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt theo quy định.
Kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Duyên Hải có 03 dự án, tiểu dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn, cụ thể:
 Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt đã hỗ trợ nhà ở cho 24 hộ và chuyển đổi nghề cho 06 hộ, với số tiền 1.020 triệu đồng so với kế hoạch vốn, trong đó hỗ trợ nhà ở cho 17 hộ thuộc xã Ngũ Lạc. 
Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên đối với các xã, ấp đặc biệt khó khăn: đã hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp 06 công trình, với số tiền trên 04 tỷ đồng, đạt 84,7%, trong đó đầu tư xây dựng 01 công trình của xã Đôn Xuân. 
Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số: đã giải ngân 524,294 triệu đồng, đạt 29,1%; năm 2023 giải ngân được 161,400 triệu đồng, đạt 2,36%. 

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh
làm việc tại UBND xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

Tuy nhiên, qua giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Duyên Hải cũng có một số hạn chế, khó khăn: công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chính sách ở địa phương chưa sâu rộng đến người dân; một vài thành viên Ban Chỉ đạo chưa quan tâm đúng mức, chưa theo dõi và bám sát địa bàn phụ trách; công tác phối hợp giữa các đơn vị từng lúc chưa chặt chẽ; công tác rà soát đối tượng hưởng lợi từ các dự án chưa được chặt chẽ, còn trùng lắp đối tượng; tiến độ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh 
làm việc tại UBND xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Duyên Hải, UBND xã Ngũ Lạc, UBND xã Đôn Xuân tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, hội viên đoàn thể và quần chúng nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm và tiếp cận, thụ hưởng chính sách kịp thời theo quy định; triển khai thực hiện chính sách kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; phát huy hơn nữa vai trò của tất cả thành viên Ban Chỉ đạo, theo dõi, bám sát địa bàn nắm tình hình, thông tin báo cáo kịp thời; tăng cường công tác phối hợp giữa phòng chuyên môn, các ngành, đoàn thể và xã, ấp; nâng cao năng lực của cán bộ công chức phụ trách, cán bộ cơ sở; nhanh chóng giải ngân nguồn vốn bố trí cho các dự án, tiểu dự án đạt kế hoạch đề ra; tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát các dự án, tiểu dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách đạt hiệu quả.  

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 144
  • Trong tuần: 1 077
  • Tất cả: 3095439