Giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023
Ngày 18 và 20/9/2023, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát có: ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh, các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát: tại UBND huyện có: lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2025, lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có: lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban và các Chi cục có liên quan thuộc Sở.

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát thôn

Theo đó, giai đoạn 2021-2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được 2.024 cuộc, với 34.291 lượt người tham dự; tham mưu UBND kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình; triển khai thực hiện đúng các quy định về đánh giá điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý, sử dụng vốn ngân sách và huy động nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  được thực hiện cơ bản đúng tiến độ. Đến nay toàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 08/09 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 66 ấp đạt nông thôn mới kiểu mẫu, đang thực hiện thêm 31 ấp nông thôn mới kiểu mẫu; có 38 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đang thực hiện thêm 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao; đang xây dựng huyện Cầu Kè đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, dự kiến đến cuối năm 2023 đạt 100% kế hoạch.

Ảnh: ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Càng Long

Ủy ban nhân dân huyện Càng Long và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành quan tâm thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới; thực hiện lấy ý kiến người dân theo quy định, qua lấy ý kiến có trên 95% người dân đều hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của các địa phương; Ban chỉ đạo huyện và Ủy ban nhân dân các xã xây dựng kế hoạch nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt; thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới theo quy định; các chương trình, dự án lồng ghép trong xây dựng nông thôn mới đã được huyện quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả như: chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; dự án duy tu sửa chữa đường giao thông nông thôn; dự án về nhà ở; nước sạch vệ sinh môi trường; dạy nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; quỹ hỗ trợ nông dân. Kết quả, huyện Càng Long đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới với có 13/13 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó có 6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, có 92,74% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa nông thôn mới, 98,19% ấp đạt chuẩn nông thôn mới, 17 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Châu Thành có 13/13 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó có 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; có 95,32% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa nông thôn mới; 100% ấp đạt chuẩn nông thôn mới; 03 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu,...  

Ảnh: ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Tuy nhiên, qua kết quả trao đổi làm việc, Đoàn giám sát nhận thấy, giai đoạn 2021 - 2023 kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn từng lúc chưa được chú trọng; từ đó một bộ phận người dân chưa hiểu hết về nội dung, ý nghĩa của công tác xây dựng nông thôn mới nên chưa tích cực tham gia cùng chung tay xây dựng, giữ gìn; một số địa phương khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì chính quyền từng lúc còn có tâm lý buông lỏng quản lý, không quyết liệt trong khâu chỉ đạo để giữ vững, duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Mặt khác, một số Sở, ngành tỉnh chậm ban hành các văn bản áp dụng trên địa bàn tỉnh, nhất là văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí NTM, văn bản về giải ngân vốn,... từ đó, đã ảnh hưởng đến công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; việc triển khai thực hiện các nguồn vốn chưa tập trung quyết liệt nên công tác  giải ngân nguồn vốn chưa đạt yêu cầu,….

Ảnh: Ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Mặt khác, công tác phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong thực hiện Chương trình thường xuyên phối hợp kiểm tra, rà soát kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từng lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; một số nơi còn tình trạng thực hiện vệ sinh, cảnh quan môi trường, xử lý rác thải, chất thải từng lúc chưa đảm bảo yêu cầu nhất là khu dân cư, chợ xã; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân chưa đạt yêu cầu; một số thiết chế văn hóa chưa được sử dụng thường xuyên nên chưa phát huy hiệu quả (sân bóng, các khu vui chơi,…); việc chăm sóc các tuyến đường hoa từng lúc chưa được quan tâm nên cỏ mọc, cây không còn xanh tốt; tình trạng chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy - hải sản còn gây ô nhiễm môi trường ở một số nơi; vẫn còn nhiều nhà tạm tại các xã; việc thực hiện giao dịch hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến đôi lúc chưa đạt yêu cầu,….

Ảnh: Lãnh đạo Ủy ban nhân huyện Càng Long phát biểu giải trình và tiếp thu ý kiến

So với bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025, sau khi ra soát, đánh giá có một số tiêu chí của các xã, huyện đã được công nhận trước đó không đáp ứng nội dung của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025, có khoảng 55% xã giảm tiêu chí so với quy định hiện hành về tiêu chí nông thôn mới và có khoảng 70% xã giảm tiêu chí so với quy định hiện hành về tiêu chí nông thôn mới nâng cao; một số huyện chưa đang nội dung theo tiêu chí hiện hành về các tiêu chí như: tiêu chí 5 Y tế - Văn hóa – Giáo dục; Tiêu chí 6 Kinh tế, Tiêu chí 7 về công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp),…

Ảnh: bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận tại UBND huyện Châu Thành

Phát biểu tại cuộc giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị  chỉ đạo các địa phương tập trung phối hợp triển khai toàn diện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới để đảm bảo sự phát triển đúng hướng và có hiệu quả chương trình; thường xuyên, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí xã thôn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và ấp nông thôn mới kiễu mẫu; tập trung vào các tiêu chí có nguy cơ không duy trì được mức đạt chuẩn như: giao thông, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế,...  trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.,...

T.V.Toàn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 119
  • Trong tuần: 4 781
  • Tất cả: 3099920