Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của HĐND tại Thường trực HĐND các huyện Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh
Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-HĐND, Kế hoạch số 234/KH-HĐND ngày 26/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của HĐND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh do bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND các huyện Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh. Tham gia Đoàn kiểm tra có ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, các ngành Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện; đại diện Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn trên địa bàn cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đoàn kiểm tra làm việc với Thường trực HĐND thành phố Trà Vinh

Qua xem xét báo cáo và kết quả kiểm tra trực tiếp hồ sơ tại Thường trực HĐND các huyện Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh cho thấy số lượng và cơ cấu đại biểu HĐND, các chức danh Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định. Số lượng Tổ đại biểu HĐND cấp huyện được bố trí đầy đủ theo đơn vị ứng cử. Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố chú trọng, chủ động, phối hợp với UBND, UBMTTQVN cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp, chương trình kỳ họp, dự kiến thời gian và phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị; thực hiện tốt việc điều hòa, phối hợp các Ban HĐND trong công tác thẩm tra; nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị kịp thời gửi tài liệu kỳ họp theo quy định. Chủ tọa điều hành kỳ họp đúng trình tự, thủ tục theo quy định, dành nhiều thời gian cho phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Hoạt động thẩm tra của các Ban được thực hiện đúng trình tự, làm cơ sở cho đại biểu HĐND huyện xem xét, thảo luận thông qua tại các kỳ họp, việc ban hành Nghị quyết cơ bản đúng thẩm quyền, nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, đúng căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Đoàn kiểm tra làm việc với Thường trực HĐND thành phố Trà Vinh

Qua xem xét báo cáo và kết quả kiểm tra trực tiếp hồ sơ tại Thường trực HĐND các huyện Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh cho thấy số lượng và cơ cấu đại biểu HĐND, các chức danh Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định. Số lượng Tổ đại biểu HĐND cấp huyện được bố trí đầy đủ theo đơn vị ứng cử. Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố chú trọng, chủ động, phối hợp với UBND, UBMTTQVN cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp, chương trình kỳ họp, dự kiến thời gian và phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị; thực hiện tốt việc điều hòa, phối hợp các Ban HĐND trong công tác thẩm tra; nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị kịp thời gửi tài liệu kỳ họp theo quy định. Chủ tọa điều hành kỳ họp đúng trình tự, thủ tục theo quy định, dành nhiều thời gian cho phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Hoạt động thẩm tra của các Ban được thực hiện đúng trình tự, làm cơ sở cho đại biểu HĐND huyện xem xét, thảo luận thông qua tại các kỳ họp, việc ban hành Nghị quyết cơ bản đúng thẩm quyền, nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, đúng căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
Đoàn kiểm tra  làm việc với Thường trực HĐND huyện Trà Cú
Hoạt động giám sát tại kỳ họp và giữa 02 kỳ họp HĐND được thực hiện theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, hàng năm có ban hành chương trình giám sát và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành nội dung chương trình đề ra, thực hiện đầy đủ chức năng xem xét báo cáo của các ngành tại kỳ họp, tổ chức phiên thảo luận, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đảm bảo đạt yêu cầu (mỗi đơn vị tổ chức từ 02 - 03 phiên tại 03 kỳ họp thường lệ đã qua); các hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề (bình quân hàng năm HĐND giám sát 01 chuyên đề, Thường trực giám sát 02 chuyên đề, mỗi Ban HĐND giám sát 02 chuyên đề), giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kiểm tra tình hình, kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND cấp xã được quan tâm thực hiện. Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện và công tác phối hợp giữa Thường trực, các Ban HĐND huyện với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thời gian qua nhìn chung đảm bảo theo quy định. Phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND cấp huyện được duy trì tổ chức thực hiện, kịp thời cho ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền giữa 02 kỳ họp HĐND.

Thành viên Đoàn kiểm tra trực tiếp hồ sơ tại Thường trực HĐND huyện Cầu Ngang

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động, Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: một số Nghị quyết ban hành còn thiếu chặt chẽ, sai sót về nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; trong hoạt động giám sát, một số đơn vị chưa thực hiện tốt nội dung của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri chưa đảm bảo quy trình, có đơn vị chưa ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát, chưa phân công các Ban HĐND thẩm tra trước khi Thường trực HĐND giám sát; đối với công tác tiếp công dân, có đơn vị chưa thông báo lịch tiếp công dân hàng năm của đại biểu HĐND cấp huyện, chưa theo dõi sát kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân; hoạt động của Thường trực HĐND từng lúc chưa đạt chất lượng, việc tổ chức phiên họp thường kỳ chưa đảm bảo thời gian theo quy chế, việc cho ý kiến có nội dung trình giữa 2 kỳ họp có nội dung chưa đúng thẩm quyền, có đơn vị chưa tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND huyện với Thường trực, các Ban HĐND xã, thị trấn,…

Ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại
buổi làm việc với Thường trực HĐND huyện Trà Cú

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm trong hoạt động trong thời gian qua, tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 31/7/2023 về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Trà Vinh; không ngừng đổi mới, chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp đúng quy định và đạt hiệu quả; nâng cao chất lượng soạn thảo báo cáo, Nghị quyết đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; tăng cường giám sát các ngành, các cấp thực hiện Nghị quyết HĐND và các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban HĐND cấp mình nâng cao vai trò, trách nhiệm hoạt động; thường xuyên theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh. 

Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến góp ý tại đơn vị

Các Ban HĐND cấp huyện nâng cao chất lượng trong hoạt động thẩm tra, thực hiện đầy đủ các hoạt động giám sát chuyên đề đúng theo quy định của pháp luật, quá trình hoạt động cần đánh giá, rút kinh nghiệm, đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các hoạt động giám sát; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát đối với các đơn vị được giám sát và các ngành có liên quan theo quy định. 

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu kết luận buổi làm việc với Thường trực HĐND thành phố Trà Vinh

Quan tâm đôn đốc, nhắc nhở và tạo điều kiện thuận lợi đại biểu HĐND thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề, hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND huyện với Thường trực, các Ban HĐND các xã, thị trấn. Thường xuyên giám sát việc ban hành Nghị quyết HĐND, kiểm tra tình hình hoạt động của HĐND cấp xã để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn. Tổ đại biểu HĐND tổ chức để đại biểu HĐND giám sát việc thi hành pháp luật trên địa bàn nơi đại biểu ứng cử; cần duy trì họp Tổ chuẩn bị nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến trong tham gia các hoạt động dân cử của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND cùng cấp trên địa bàn tỉnh,...

 N. Thị Đào

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 721
  • Trong tuần: 2 662
  • Tất cả: 3097537