Hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
thuyết trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Trà Vinh trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X  

Về công tác tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh: Ban Văn hóa - Xã hội đã phối hợp với các Ban và Văn phòng tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 02 kỳ họp HĐND tỉnh khóa X; qua đó, HĐND tỉnh đã ban hành 41 Nghị quyết (trong đó có 06 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội). Tham dự các cuộc họp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ trì; phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ngành tỉnh trao đổi, thống nhất nội dung và các công việc cần thiết phục vụ kỳ họp. Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Trà Vinh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. 
 

Ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X

Về công tác thẩm tra: tiến hành thẩm tra và tổ chức 02 cuộc họp thẩm tra 04 báo cáo của UBND tỉnh và 06 dự thảo Nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội về các nội dung như: báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022, Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X; các Nghị quyết: quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh; áp dụng mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 – 2023; quy định múc chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh; quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; ban hành mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thoát nghèo vượt chuẩn cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Tiến hành thẩm tra báo cáo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, tổng số có 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội được UBND tỉnh phân công các sở, ngành xem xét, giải quyết; kết quả có 10/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết thỏa đáng, 01/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất tiếp tục theo dõi thực hiện và 01/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị không tiếp tục theo dõi vì thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.
Thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 10 văn bản của UBND tỉnh gửi xin ý kiến thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Ngoài ra, lãnh đạo Ban còn tham dự cuộc họp của các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực các Ban phụ trách.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2023 tại UBND xã Mỹ Long Bắc (huyện Cầu Ngang)

Về hoạt động giám sát, khảo sát: giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; tổ chức 01 đợt giám sát chuyên đề: việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2023 đối với 04 đơn vị (UBND xã Hiệp Mỹ Tây, UBND xã Mỹ Long Bắc, UBND huyện Cầu Ngang, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội), qua giám sát có 30 kiến nghị đối với các đơn vị chịu sự giám sát và các đơn vị có liên quan, các kiến nghị đang trong thời gian thực hiện. Khảo sát qua xem xét báo cáo của Trường THCS Bình Phú và Trường thực hành Sư phạm về khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác thẩm tra Nghị quyết có nội dung liên quan.
Về công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: lãnh đạo và các Ủy viên Ban thực hiện 02 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khóa X theo địa bàn ứng cử để thông tin đến cử tri về chương trình, kết quả kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; thực hiện việc tiếp công dân theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.
Thành viên Ban báo cáo kết quả thực hiện lời hứa của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo yêu cầu của UBMTTQVN tỉnh; dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023 do Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với  Ban Công tác đại biểu - UBTVQH tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thăm, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đại Phúc (huyện Càng Long)

Lãnh đạo Ban dự họp báo tuần và dự họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh; Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, Hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2023 của tỉnh và tổng kết, khen thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 (đợt I, năm 2022), dự triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức; Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Duyên Hải; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; tham gia biên soạn kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023; dự các cuộc họp của Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương tổ chức về các vấn đề có liên quan. Thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND huyện Càng Long, huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Tiếp Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Điện Biên đến trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động giám sát tại Trà Vinh.
6 tháng cuối năm 2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tập trung thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X; tham mưu Đoàn giám sát của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát về việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2023; tổ chức giám sát chuyên đề: việc triển khai tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2023, đối với các đơn vị chịu sự giám sát gồm: UBND huyện Càng Long, UBND huyện Châu Thành và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội; lãnh đạo Ban tham gia các Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh; thực hiện công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và các công việc thường xuyên khác theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 90
  • Hôm nay: 5478
  • Trong tuần: 37,027
  • Tất cả: 2,771,049