Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế hoạt động, Chương trình công tác và Chương trình giám sát năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức, thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2023 đúng tiến độ, cơ bản đạt chất lượng và hiệu quả về các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra; tham mưu tốt các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông Trương Văn Toàn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách thông qua báo cáo 
thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X

Về công tác tham gia chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh: Ban đã tham dự các cuộc họp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh về các nội dung kỳ họp; phối hợp với các Sở, ngành tỉnh trao đổi, thống nhất nội dung và các công việc cần thiết phục vụ kỳ họp; tham gia cùng Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh. Lãnh đạo và các ủy viên Ban tham dự đầy đủ kỳ họp HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long

Về công tác giám sát, khảo sát: tham mưu Đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh khảo sát và giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022; tham mưu Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát và giám sát công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2023, công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2022. 
Tổ chức khảo sát tình hình và hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn huyện Càng Long, huyện Châu Thành và giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Càng Long, UBND huyện Châu Thành; giám sát việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND cấp huyện. Giám sát việc ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện - thị xã - thành phố, qua theo dõi các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh. HĐND các huyện, thị xã, thành phố chưa ban hành Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật. 
Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách; tiến hành rà soát và báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh.

Đoàn khảo sát công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê (xã Long Sơn, huyện Tiểu Cần)

Về công tác thẩm tra: tiến hành thẩm tra và tổ chức 02 cuộc họp thẩm tra 05 báo cáo, 21 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết theo đúng luật định và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 17 văn bản của UBND tỉnh gửi xin ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách; thẩm tra và ban hành báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tiểu Cần tiếp xúc cử tri 
trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Về công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: lãnh đạo và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện 02 đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) và trước kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo địa bàn ứng cử để thông tin đến cử tri về chương trình, kết quả kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện việc tiếp công dân và báo cáo theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.
Một số hoạt động khác: lãnh đạo Ban dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội tỉnh với công nhân lao động trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; dự hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh; tham gia đầy đủ các cuộc hội nghị, hội thảo,… do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các sở ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.
06 tháng cuối năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt công tác tổ chức các kỳ họp; thẩm tra các dự thảo báo cáo và dự thảo nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tham gia các đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh; tiếp tục thực hiện việc tiếp công dân theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023”; tiến hành khảo sát khi được phân công. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu - chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra và một số hoạt động khác về các vấn đề có liên quan.

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 122
  • Trong tuần: 943
  • Tất cả: 3091883