QUỐC HỘI TIẾN HÀNH CHẤT VẤN ĐỐI VỚI BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, chiều ngày 04/11 và sáng ngày 05/11/2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Việc ban hành các văn bản thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, xử lý vi phạm; nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực, vị trí địa bàn đông dân cư, chịu nhiều áp lực công việc, việc bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu dạy - học; giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, nhất là công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp.

Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong những năm qua, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tập trung xây dựng hệ thống thể chế, chính sách và phối hợp triển khai đồng bộ toàn diện lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành liên quan tới tất cả các bộ ngành địa phương. Nhất là về tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ; giải pháp trước tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng; những vấn đề khó khăn bất cập của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách đã đạt được kết quả bước đầu; đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng chia sẻ, phía trước ngành Nội vụ còn rất nhiều việc phải thay đổi, bổ sung, đổi mới, hoàn thiện lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành đòi hỏi toàn ngành phải quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của Đảng, Quốc hội và của cử tri cả nước.

Bà Huỳnh Thị Hằng Nga – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh chất vấn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phạm Thị Thanh Trà (nguồn quochoi.vn)

Phiên chất vấn có 31 lượt ý kiến chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và một số nội dung có liên quan đến Bộ Y tế, Bộ Tài chính. Tham gia buổi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Huỳnh Thị Hằng Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh cho biết theo báo cáo Đoàn giám sát về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 có nêu, năng lực của nhiều tổ chức, cá nhân tham mưu xây dựng, ban hành văn bản vi phạm pháp luật còn hạn chế. Cụ thể là còn thiếu kỹ năng phân tích, dự báo, thiếu tầm nhìn, thiếu kinh nghiệm thực tiễn nghiên cứu chính sách chưa sâu, chưa kỹ, chưa đánh giá hết các tác động của các chính sách ban hành; một số trường hợp còn thiếu trách nhiệm, nặng về lợi ích ngành, cơ quan, chưa quan tâm bố trí đủ công chức làm công tác pháp chế.
Đại biểu Huỳnh Thị Hằng Nga nhận thấy, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lãng phí tài sản công, gây bức xúc trong Nhân dân. Qua đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong tham mưu xây dựng, ban hành văn bản vi phạm pháp luật hiệu quả, chất lượng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo Kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn (nguồn quochoi.vn)

Theo đó, các ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội đã được Bội trưởng Bộ Nội vụ giải trình về những nội dung có liên quan đến lĩnh vực thuộc ngành quản lý,  Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia giải trình về việc thực hiện Nghị quyết 41, phân cấp quản lý trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã; Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình về vấn đề tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Thủ tướng Chính phủ - Phạm Bình Minh phát biểu tại phiên chất vấn

Tham gia phát biểu giải trình tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nêu rõ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn, quan trọng, thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo lộ trình và yêu cầu đặt ra. Kết quả, việc thực hiện về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và các đơn vị trong giai đoạn 2019-2021 bước đầu hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, giảm được 8 huyện, 561 xã, góp phần tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế và giảm chi ngân sách nhà nước. Đồng thời, Phó Thủ tướng cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ trình xin ý kiến cấp thẩm quyền về đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030; hoàn thiện các quy định về chế độ, chính sách đối với các đơn vị hành chính, cán bộ, công chức, viên chức ở nơi sắp xếp, nhất là đối với cán bộ dôi dư, cũng như chỉ đạo các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trường hợp cần có chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ sẽ khẩn trương nghiên cứu để trình Quốc hội xem xét.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng báo cáo thêm về sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, ngành. Theo đó, Chính phủ cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và đã triển khai với quyết tâm cao, tinh thần quyết liệt và bám sát chủ trương, quy định của Đảng và của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ cũng đã thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và chỉ đạo các bộ tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp để kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo bộ máy tinh gọn theo đúng chủ trương của Đảng. Kiên quyết sắp xếp lại các tổ chức không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí và giảm đầu mối, giảm cấp trung ra, cũng như giảm các đơn vị sự nghiệp công.
Bên cạnh đó, về vấn đề tinh giản biên chế được nhiều đại biểu quan tâm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định đây cũng là chủ trương lớn của Đảng nhằm góp phần đổi mới chế độ công vụ và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiết kiệm chi ngân sách để tạo nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương. Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình mục tiêu đặt ra tại các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế còn mang tính chất cơ học, cào bằng và chưa thực sự gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Chính phủ tiếp tục tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và tới đây Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, sắp xếp các đơn vị hành chính, hoàn thiện vị trí việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cải cách hành chính. Đổi mới công tác đánh giá bảo đảm thực chất quan tâm đến việc bố trí công tác giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư.
Riêng về giáo dục và y tế, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ cũng rất quan tâm đến việc bố trí đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và cũng là bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, có bệnh nhân phải có cán bộ y tế.

Ảnh Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết thúc
phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nguồn quochoi.vn)

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, các câu hỏi của các vị đại biểu Quốc hội đã bám sát nội dung thuộc phạm vi chất vấn cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn theo tinh thần đổi mới hoạt động chất vấn của Quốc hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã nắm rõ các vấn đề, thể hiện kinh nghiệm quản lý lĩnh vực, có sự chuẩn bị khá tốt về nội dung, trả lời thẳng thắn các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm, giải trình đầy đủ các vấn đề còn bất cập, đề xuất một giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, ngành Nội vụ có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu xây dựng nền hành chính hiệu lực hiệu quả, góp phần xây dựng Chính phủ minh bạch, kỷ luật, kỷ cương. Qua chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy những kết quả mà ngành đạt được, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực của ngành. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của ngành, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Nội vụ thực hiện một số giải pháp khắc phục tình trạng giảm biên chế cơ học, cào bằng; xây dựng vị trí việc làm, hoàn thành các định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng đơn giá, khẩn trương phê duyệt đề án tự chủ, đặc biệt lĩnh vực y tế giáo dục; hoàn thiện chính sách, đẩy mạnh xã hội hóa một số lĩnh vực công.

B.T.LOAN
VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trà Vinh

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 124
  • Trong tuần: 945
  • Tất cả: 3091885