Tổng số: 347
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/2022/NQ-HĐND 18/10/2022 Nghị quyết Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
14/2022/NQ-HĐND 18/10/2022 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 Tải về
13/2022/NQ-HĐND 18/10/2022 Nghị quyết về việc sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
42/NQ-HĐND 18/10/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
41/NQ-HĐND 18/10/2022 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
40/NQ-HĐND 18/10/2022 Nghị quyết Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh” sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc Tải về
39/NQ-HĐND 18/10/2022 Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 2) Tải về
38/NQ-HĐND 18/10/2022 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2) Tải về
37/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh khóa X Tải về
36/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 Tải về
12345678910...